Get Adobe Flash player
ผอ. ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บ้านสุขสันต์ จ.สงขลา ระนอง : ร่วมจัดงานฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผอ. ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บ้านสุขสันต์ จ.สงขลา

ระนอง : ร่วมจัดงานฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

อุทกภัยภาคใต้ 2560

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำ หรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำ โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้ำท่วม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

 

1) น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อ กันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ำและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ สำหรับความเสียหายอื่น ๆ มีไม่มากนัก เพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ทัน

2) น้ำท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้ำน้อย เช่น บริเวณพื้นที่ถนนและสนามบิน เป็นต้น การที่พื้นที่ป่าถูกทำลาย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การกักเก็บหรือการต้านน้ำลดน้อยลง  หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลัง จากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ำที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อน ที่ด้วยความรวดเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้น ความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

          จากสถานการณ์น้ำท่วมบางจังหวัดในภาคใต้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทั่งต้นเดือนเมษายน 2560  มีการรายงานข่าวมากมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูง วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน บางพื้นที่ถูกน้ำท่วมมาหลายระลอก เสี่ยงเกิดดินสไลด์ หลายจังหวัดมีการอพยพชาวบ้าน  ซึ่งทางเครือข่ายคาทอลิกผู้ประสานงานหลักในเขตพื้นที่ภายในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือทั้ง 6 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นจังหวัดพื้นที่เป็นลุ่มแม่น้ำ และยังมีความน่าเป็นห่วงจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะมหันตภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยเงื้อมมือของมนุษย์ส่วนหนึ่ง และจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยส่งผลกระทบให้ไม่มีรายได้จากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล 

          ดิฉัน เจ้าหน้าศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครั้งใหญ่ครั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนปัจจุบัน ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมขึ้น เนื่องจากมีความเป็นห่วงต่อพี่น้องชาวใต้ไปพร้อม ๆ กับที่พี่น้องหลายท่าน ที่มีน้ำใจดีในการสนับสนุนกำลังทรัพย์ กำลังใจ มายังพี่น้องผู้ประสบภัยผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ  เป็นพิเศษบางอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดน้ำท่วมถึง 8 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งเดือน ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ จึงเร่งให้การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และให้เกิดการดำรงอยู่อย่างพอเพียงในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง เพื่อทำการเก็บข้อมูล พบปะพี่น้องในชุมชนซึ่งตกอยู่ในภาวะวิตกกังวล ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ และร่างกาย หรือทุนทรัพย์ในการเริ่มอาชีพที่มั่นคงต่อการดำเนินชีวิตต่อไป ดังนั้น เบื้องต้นจึงได้ทำการให้ความตระหนักแก่พี่น้องในชุมชนว่า ทุกครัวเรือนควรมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยวิธีต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างมากที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจะต้องรับรู้ไว้ เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้  อีกทั้งเป็นความรู้ซึ่งช่วยให้พี่น้องสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไปได้.

 

 

.........................................................................................

เขียนโดย sunflower
ตีพิมพ์ลง Newsletter ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ 24  เดือนมกราคม-เมษายน 2560/2017

 

    

  เข้าสู่เทศกาลมหาพรต ประจำปี 2018/2561
  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงปรารถนาให้หัวใจของทุกคน
  ร้อนรนมากขึ้นด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
  ทรงเชิญชวนให้คริสตชนได้เดินทางมหาพรตอย่างกระตือรือร้น
  ด้วยการบริจาคทาน การถือศีลอดอาหาร และการภาวนา
  อันเป็นหนทางในการรักษาบรรเทาความเย็นชาในหัวใจมนุษย์
  และจุดไฟแห่งเมตตาธรรมขึ้นใหม่

  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่าน
  ร่วมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในปีนี้ ด้วยการให้และแบ่งปัน
  เพื่อส่งเสริมงานกิจเมตตาต่อผู้ยากไร้ในชุมชนแต่ละวัด
  ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  โดยร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนมหาพรตในเบอร์บัญชี
  ภายใต้โครงการรณรงค์มหาพรต ในนาม นายสุวัฒน์ เหลืองสอาด

  เลขที่บัญชี 982-2-96874-4  ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดย่านยาว

     *** เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงิน
          พร้อมระบุข้อมูลชื่อ ที่อยู่ มาที่ Fax (+66)76406476 
         
หรือ  E-mail :
projectsuratdiocese@gmail.com

 

          >> ดาวน์โหลดโปสเตอร์ <<

 

IMAGE พังงา : ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่พังงา ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา... Read More...
IMAGE พังงา : มอบทุนการศึกษาให้เด็กชาวเมียนมาร์
3-5 มกราคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนชาวเมียนมาร์ในระบบโรงเรียนไทย จำนวน 99 คน จาก 1 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา... Read More...
IMAGE ระนอง : ร่วมฉลองปีใหม่กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สาขาระนอง ร่วมจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์... Read More...
IMAGE ร่วมประชุมกับ Stella Maris (บ้านสุขสันต์)
2-5 มกราคม 2561 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ และคุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ ผู้จัดการโครงการ เยี่ยมเยียนศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris หรือบ้านสุขสันต์)... Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1680094
today
yesterday
this week
this month
all
947
2053
947
63781
1680094

Your IP: 50.19.34.255
Server Time: 2018-02-26 06:26:55