Get Adobe Flash player
ระนอง : ติดตามและช่วยเหลือในการขอเอกสารรับรองการเกิดของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปูดำและปลากะพง บ้านเกาะไชย พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษาเมียนมาร์ พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ CBO ภูเก็ต : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก พังงา : ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ พร้อมรณรงค์สิทธิเด็กและสตรี และการต่อต้านการค้ามนุษย์ พังงา :  ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม CSO ระนอง : ร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ระนอง : ติดตามและช่วยเหลือในการขอเอกสารรับรองการเกิดของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ

อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปูดำและปลากะพง บ้านเกาะไชย

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษาเมียนมาร์

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ CBO

ภูเก็ต : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก

พังงา : ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ พร้อมรณรงค์สิทธิเด็กและสตรี และการต่อต้านการค้ามนุษย์

พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม CSO

ระนอง : ร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ

แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

อุทกภัยภาคใต้ 2560

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำ หรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำ โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้ำท่วม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

 

1) น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อ กันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ำและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ สำหรับความเสียหายอื่น ๆ มีไม่มากนัก เพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ทัน

2) น้ำท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้ำน้อย เช่น บริเวณพื้นที่ถนนและสนามบิน เป็นต้น การที่พื้นที่ป่าถูกทำลาย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การกักเก็บหรือการต้านน้ำลดน้อยลง  หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำพังทลาย น้ำท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลัง จากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ำที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อน ที่ด้วยความรวดเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้น ความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันจึงมีมากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

          จากสถานการณ์น้ำท่วมบางจังหวัดในภาคใต้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทั่งต้นเดือนเมษายน 2560  มีการรายงานข่าวมากมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูง วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน บางพื้นที่ถูกน้ำท่วมมาหลายระลอก เสี่ยงเกิดดินสไลด์ หลายจังหวัดมีการอพยพชาวบ้าน  ซึ่งทางเครือข่ายคาทอลิกผู้ประสานงานหลักในเขตพื้นที่ภายในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือทั้ง 6 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นจังหวัดพื้นที่เป็นลุ่มแม่น้ำ และยังมีความน่าเป็นห่วงจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะมหันตภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยเงื้อมมือของมนุษย์ส่วนหนึ่ง และจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยส่งผลกระทบให้ไม่มีรายได้จากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล 

          ดิฉัน เจ้าหน้าศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครั้งใหญ่ครั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนปัจจุบัน ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมขึ้น เนื่องจากมีความเป็นห่วงต่อพี่น้องชาวใต้ไปพร้อม ๆ กับที่พี่น้องหลายท่าน ที่มีน้ำใจดีในการสนับสนุนกำลังทรัพย์ กำลังใจ มายังพี่น้องผู้ประสบภัยผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ  เป็นพิเศษบางอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดน้ำท่วมถึง 8 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งเดือน ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ จึงเร่งให้การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และให้เกิดการดำรงอยู่อย่างพอเพียงในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง เพื่อทำการเก็บข้อมูล พบปะพี่น้องในชุมชนซึ่งตกอยู่ในภาวะวิตกกังวล ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ และร่างกาย หรือทุนทรัพย์ในการเริ่มอาชีพที่มั่นคงต่อการดำเนินชีวิตต่อไป ดังนั้น เบื้องต้นจึงได้ทำการให้ความตระหนักแก่พี่น้องในชุมชนว่า ทุกครัวเรือนควรมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยวิธีต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างมากที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจะต้องรับรู้ไว้ เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้  อีกทั้งเป็นความรู้ซึ่งช่วยให้พี่น้องสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไปได้.

 

 

.........................................................................................

เขียนโดย sunflower
ตีพิมพ์ลง Newsletter ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ 24  เดือนมกราคม-เมษายน 2560/2017

 

IMAGE ภูเก็ต : แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางชมรมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายแรงงานภูเก็ต และศูนย์สังคมพัฒนาฯ... Read More...
IMAGE ระนอง : ร่วมประชุมทำแผนผังขั้นตอนบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ
22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ระนอง เข้าร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ... Read More...
IMAGE ภูเก็ต : ประสานงานตามหาญาติแรงงานข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือในการตามหาญาติผู้ป่วยชาวเมียนมาร์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถ... Read More...
IMAGE พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่
21 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเทศบาลบางนายสี รณรงค์สิทธิเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่... Read More...
เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย วิพากย์ทุนนิยมร่วมสมัย
ก่อนที่จะพิจารณาสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิส  ผู้นำศาสนจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน เริ่มใช้บทบาทในฐานะผู้นำทางศาสนา  วิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยในสังคมปัจจุบัน ... Read More...
IMAGE บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้
การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส... Read More...
IMAGE อุทกภัยภาคใต้ 2560
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ... Read More...
IMAGE สภาผู้นำวิถีธรรมวิถีไทยบ้านหัวลำภู
ในยุคสมัยที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปฎิรูปในระดับมหภาค... Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1406991
today
yesterday
this week
this month
all
568
990
12377
43825
1406991

Your IP: 54.166.203.76
Server Time: 2017-10-22 02:21:46