Get Adobe Flash player
ระนอง : ติดตามและช่วยเหลือในการขอเอกสารรับรองการเกิดของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปูดำและปลากะพง บ้านเกาะไชย พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษาเมียนมาร์ พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ CBO ภูเก็ต : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก พังงา : ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ พร้อมรณรงค์สิทธิเด็กและสตรี และการต่อต้านการค้ามนุษย์ พังงา :  ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่ พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม CSO ระนอง : ร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ระนอง : ติดตามและช่วยเหลือในการขอเอกสารรับรองการเกิดของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ

อบรมการบริหารวัฏจักรโครงการให้กับพี่น้องฝั่งลาว

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม2560

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปูดำและปลากะพง บ้านเกาะไชย

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษาเมียนมาร์

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ CBO

ภูเก็ต : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก

พังงา : ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ พร้อมรณรงค์สิทธิเด็กและสตรี และการต่อต้านการค้ามนุษย์

พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่

พังงา : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม CSO

ระนอง : ร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ

แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้

การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส มีการซื้อ-ขายมนุษย์มาตลอดเวลายาวนาน ในยุคสมัยนี้การซื้อขายมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้าม ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการละเลยให้มีการซื้อความสุขทางเพศจากมนุษย์ ซื้อแรงงานของมนุษย์ ใช้มนุษย์เป็นเครื่องจักรในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ  มีการล่อลวงให้มนุษย์ทำสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ผลประโยชน์และเงินเป็นของล่อใจ เพื่อนำมนุษย์ไปเป็นแรงงานบังคับ... ขัดดอก... แรงงานเด็ก หรือช่วยรบในสงคราม ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะมีมนุษย์จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้สำนึกว่าคนอื่น ๆ ก็เป็นมนุษย์เหมือนเขา เขาขาดความรัก ความเมตตากรุณา คิดแต่จะหาประโยชน์เพื่อตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด ใครจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สน

          ประเทศไทยซึ่งกำลังพัฒนาและขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสให้คนบางประเภทใช้แรงงานเป็นสินค้า นำเข้ามาขายในตลาดแรงงานของประเทศไทย ในภาคใต้ก็มีอยู่มิใช่น้อย แต่อยู่แบบแอบแฝง โชคดีที่ทางรัฐบาลไทยเห็นถึงภัยร้ายนี้ และได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นี้มาตลอด ทว่าผลประโยชน์ในธุรกิจนี้มีมหาศาล จึงมีคนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับความไร้เดียงสาของบรรดาแรงงานชาย-หญิง จึงทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย

          พระศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ได้พยายามร่วมแรงร่วมใจกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหานี้มานานแล้ว แต่มักทำในเชิงป้องกัน โดยรณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่แรงงานหรือผู้ตกอยู่ในความเสี่ยงและบุคคลทั่วไปเสียมากกว่า การทำงานเชิงรุกนั้นเพิ่งจะมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ยังเป็นไปในวงแคบ ๆ เนื่องจากมิได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเหมือนลูกจ้างและนายจ้าง มิใช่ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเหมือนภาครัฐ และไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นี้ได้  ดังนั้น จึงใช้ยุทธวิธีการเกาะกลุ่มกันในรูปของไตรภาคี และทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ  ซึ่งก็คือนายจ้าง-ผู้ประกอบการ กับภาครัฐตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลเรื่องนี้ และกับกลุ่มผู้เสียหายและแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ล่ามแปลภาษา และผู้เกื้อกระบวนการ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งในประเด็นนี้ ได้พบปะพูดคุยกันถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติ ในขณะเดียวกันก็ทำการรณรงค์และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์แก่สาธารณชนมาตลอด

          ในช่วง 1 ปีเศษมานี้ พระศาสนจักรคาทอลิกในภาคใต้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยกำลังพยายามแก้ไขปัญหา Tier-3 และการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU ของ E.U.) ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐนำออกมาใช้ค่อนข้างเข้มข้น พร้อมกับมีการแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้พยายามตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จ.ระนอง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำร่อง และได้แสวงหาการร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น ในส่วนของผู้เสียหายหรือผู้ตกอยู่ในความเสี่ยง ได้ช่วยสนับสนุนให้ร่วมกันเฝ้าระวัง ดูแลกันเองในระดับหนึ่ง โดยดึงเข้าร่วมงานกับภาครัฐและเอกชนได้โดยตรงด้วย

          ผลของงานที่ทำมานี้  ได้ทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน ความสามัคคีในภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับชุมชนและจังหวัด ลดการเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นลง อีกทั้งยังทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติดีขึ้น ตัวแรงงานข้ามชาติเองก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างสบายใจขึ้น รู้สึกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากนายจ้างดีขึ้น จากคนไทยในชุมชน และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย บางคนถึงกับพูดว่า ทำงานอยู่ในประเทศไทยนี้กินอิ่มนอนหลับ และมีเงินเหลือส่งกลับไปเลี้ยงดูบิดามารดาที่ประเทศของเขาได้ด้วย ซึ่งถ้าอยู่ในประเทศของเขาจะลำบากมากกว่านี้หลายเท่า  ดังนั้นแรงงานข้ามชาติหลาย ๆ คนจึงอยู่และทำงานที่ประเทศไทยนี้เป็นเวลานาน ๆ ถึงบางคนจะกลับไปเยี่ยมบ้านก็จะอยู่ได้ไม่นาน ที่สุดก็กลับมาทำงานในประเทศไทยต่อไป

          ดังนั้น บทบาทของพระศาสนจักรในภาคใต้ ก็คือยังร่วมมือต่อไปในลักษณะของไตรภาคี ซึ่งมีภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคแรงงานข้ามชาติ โดยยืนอยู่ท่ามกลางไตรภาคีที่ทำงานในประเด็นนี้ ในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น และจะร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้ โดยระลึกอยู่เสมอว่า “ถึงแม้ทัศนคติและจิตสำนึกของคนจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากก็ตามที แต่เราก็ต้องพยายามร่วมมือกันต่อไป” เพราะปัญหาการค้ามนุษย์นี้มิได้เป็นปัญหาของผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นปัญหาของชาติ ของภูมิภาค และของโลกไปแล้ว

 

-----------------------------------------------------------------------------

เขียนโดย  ผู้สร้างสันติ
ตีพิมพ์ลง Newsletter ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ 24  เดือนมกราคม-เมษายน 2560/2017

 

 

>> จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จนเกิดน้ำท่วมสูง บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลาก บางพื้นที่ถูกตัดขาดจากพื้นที่รอบๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมเยียนชาวบ้านทั้งในพื้นที่เดิมที่ได้ทำงานให้ความช่วยเหลือไปแล้ว และพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อขยายความช่วยเหลือต่อไป ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้น้ำมาเร็วกว่าครั้งก่อนเมื่อต้นปี ฝนตกเพียงสองวันน้ำก็ท่วมสูงแล้ว ทำให้ตั้งรับไม่ทัน จึงเกิดความเสียหายแก่บ้านและทรัพย์สิน (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560)

แม้ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำจะลดลงและแห้งแล้ว สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ปกติแล้ว แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องรองรับน้ำจากมวลน้ำที่ไหลลงมาเพื่อระบายลงสู่ทะเล และชาวบ้านยังขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น

>> ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีน้ำใจดี ได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
>> พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันสมทบปัจจัยให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนี้
     โดยสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือโดยเช็ค ธนาณัติ ตั่วแลกเงิน สั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

                บัญชีเลขที่ 435 - 0 - 39880 - 8   ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว - ตะกั่วป่า (สะสมทรัพย์)
               ชื่อบัญชี มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี(ช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1958-4120 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด (ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี)

**  กรุณาตรวจสอบหมายเลขและชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนทำการโอน
     และเมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาส่งเอกสารสำเนาการโอนเงินมาที่ Fax (+66)76406476 
หรือ E-mail : projectsuratdiocese@gmail.com

 

IMAGE ภูเก็ต : แรงงานเมียนมาร์ร่วมใจบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางชมรมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายแรงงานภูเก็ต และศูนย์สังคมพัฒนาฯ... Read More...
IMAGE ระนอง : ร่วมประชุมทำแผนผังขั้นตอนบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ
22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ระนอง เข้าร่วมประชุมการทำแผนผังขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านกฎหมายสำหรับแรงงานข้ามชาติ... Read More...
IMAGE ภูเก็ต : ประสานงานตามหาญาติแรงงานข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ภูเก็ต ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือในการตามหาญาติผู้ป่วยชาวเมียนมาร์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถ... Read More...
IMAGE พังงา : ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่
21 กันยายน 2560 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมกับเทศบาลบางนายสี รณรงค์สิทธิเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางใหญ่... Read More...
เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย วิพากย์ทุนนิยมร่วมสมัย
ก่อนที่จะพิจารณาสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิส  ผู้นำศาสนจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน เริ่มใช้บทบาทในฐานะผู้นำทางศาสนา  วิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยในสังคมปัจจุบัน ... Read More...
IMAGE บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้
การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส... Read More...
IMAGE อุทกภัยภาคใต้ 2560
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าอุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ... Read More...
IMAGE สภาผู้นำวิถีธรรมวิถีไทยบ้านหัวลำภู
ในยุคสมัยที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปฎิรูปในระดับมหภาค... Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1524066
today
yesterday
this week
this month
all
1560
2428
11818
29601
1524066

Your IP: 54.163.61.66
Server Time: 2017-12-16 17:45:12