Get Adobe Flash player
ผอ. ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บ้านสุขสันต์ จ.สงขลา ระนอง : ร่วมจัดงานฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผอ. ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บ้านสุขสันต์ จ.สงขลา

ระนอง : ร่วมจัดงานฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

บทบาทพระศาสนจักรในการร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคใต้

การค้ามนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แท้จริงแล้วมีมานานนับพัน ๆ ปี ดูจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติ จะมีการทำสงครามกัน และผู้ชนะก็นำเชลยสงครามไปเป็นทาส มีการซื้อ-ขายมนุษย์มาตลอดเวลายาวนาน ในยุคสมัยนี้การซื้อขายมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้าม ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการละเลยให้มีการซื้อความสุขทางเพศจากมนุษย์ ซื้อแรงงานของมนุษย์ ใช้มนุษย์เป็นเครื่องจักรในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ  มีการล่อลวงให้มนุษย์ทำสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ผลประโยชน์และเงินเป็นของล่อใจ เพื่อนำมนุษย์ไปเป็นแรงงานบังคับ... ขัดดอก... แรงงานเด็ก หรือช่วยรบในสงคราม ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะมีมนุษย์จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้สำนึกว่าคนอื่น ๆ ก็เป็นมนุษย์เหมือนเขา เขาขาดความรัก ความเมตตากรุณา คิดแต่จะหาประโยชน์เพื่อตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด ใครจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สน

          ประเทศไทยซึ่งกำลังพัฒนาและขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสให้คนบางประเภทใช้แรงงานเป็นสินค้า นำเข้ามาขายในตลาดแรงงานของประเทศไทย ในภาคใต้ก็มีอยู่มิใช่น้อย แต่อยู่แบบแอบแฝง โชคดีที่ทางรัฐบาลไทยเห็นถึงภัยร้ายนี้ และได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นี้มาตลอด ทว่าผลประโยชน์ในธุรกิจนี้มีมหาศาล จึงมีคนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับความไร้เดียงสาของบรรดาแรงงานชาย-หญิง จึงทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย

          พระศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ได้พยายามร่วมแรงร่วมใจกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหานี้มานานแล้ว แต่มักทำในเชิงป้องกัน โดยรณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่แรงงานหรือผู้ตกอยู่ในความเสี่ยงและบุคคลทั่วไปเสียมากกว่า การทำงานเชิงรุกนั้นเพิ่งจะมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ยังเป็นไปในวงแคบ ๆ เนื่องจากมิได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเหมือนลูกจ้างและนายจ้าง มิใช่ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเหมือนภาครัฐ และไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นี้ได้  ดังนั้น จึงใช้ยุทธวิธีการเกาะกลุ่มกันในรูปของไตรภาคี และทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ  ซึ่งก็คือนายจ้าง-ผู้ประกอบการ กับภาครัฐตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลเรื่องนี้ และกับกลุ่มผู้เสียหายและแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ล่ามแปลภาษา และผู้เกื้อกระบวนการ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งในประเด็นนี้ ได้พบปะพูดคุยกันถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติ ในขณะเดียวกันก็ทำการรณรงค์และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์แก่สาธารณชนมาตลอด

          ในช่วง 1 ปีเศษมานี้ พระศาสนจักรคาทอลิกในภาคใต้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยกำลังพยายามแก้ไขปัญหา Tier-3 และการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU ของ E.U.) ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐนำออกมาใช้ค่อนข้างเข้มข้น พร้อมกับมีการแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯ ได้พยายามตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จ.ระนอง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำร่อง และได้แสวงหาการร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น ในส่วนของผู้เสียหายหรือผู้ตกอยู่ในความเสี่ยง ได้ช่วยสนับสนุนให้ร่วมกันเฝ้าระวัง ดูแลกันเองในระดับหนึ่ง โดยดึงเข้าร่วมงานกับภาครัฐและเอกชนได้โดยตรงด้วย

          ผลของงานที่ทำมานี้  ได้ทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน ความสามัคคีในภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับชุมชนและจังหวัด ลดการเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นลง อีกทั้งยังทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติดีขึ้น ตัวแรงงานข้ามชาติเองก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างสบายใจขึ้น รู้สึกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากนายจ้างดีขึ้น จากคนไทยในชุมชน และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย บางคนถึงกับพูดว่า ทำงานอยู่ในประเทศไทยนี้กินอิ่มนอนหลับ และมีเงินเหลือส่งกลับไปเลี้ยงดูบิดามารดาที่ประเทศของเขาได้ด้วย ซึ่งถ้าอยู่ในประเทศของเขาจะลำบากมากกว่านี้หลายเท่า  ดังนั้นแรงงานข้ามชาติหลาย ๆ คนจึงอยู่และทำงานที่ประเทศไทยนี้เป็นเวลานาน ๆ ถึงบางคนจะกลับไปเยี่ยมบ้านก็จะอยู่ได้ไม่นาน ที่สุดก็กลับมาทำงานในประเทศไทยต่อไป

          ดังนั้น บทบาทของพระศาสนจักรในภาคใต้ ก็คือยังร่วมมือต่อไปในลักษณะของไตรภาคี ซึ่งมีภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคแรงงานข้ามชาติ โดยยืนอยู่ท่ามกลางไตรภาคีที่ทำงานในประเด็นนี้ ในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น และจะร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้ โดยระลึกอยู่เสมอว่า “ถึงแม้ทัศนคติและจิตสำนึกของคนจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากก็ตามที แต่เราก็ต้องพยายามร่วมมือกันต่อไป” เพราะปัญหาการค้ามนุษย์นี้มิได้เป็นปัญหาของผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นปัญหาของชาติ ของภูมิภาค และของโลกไปแล้ว

 

-----------------------------------------------------------------------------

เขียนโดย  ผู้สร้างสันติ
ตีพิมพ์ลง Newsletter ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ 24  เดือนมกราคม-เมษายน 2560/2017

    

  เข้าสู่เทศกาลมหาพรต ประจำปี 2018/2561
  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงปรารถนาให้หัวใจของทุกคน
  ร้อนรนมากขึ้นด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
  ทรงเชิญชวนให้คริสตชนได้เดินทางมหาพรตอย่างกระตือรือร้น
  ด้วยการบริจาคทาน การถือศีลอดอาหาร และการภาวนา
  อันเป็นหนทางในการรักษาบรรเทาความเย็นชาในหัวใจมนุษย์
  และจุดไฟแห่งเมตตาธรรมขึ้นใหม่

  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่าน
  ร่วมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในปีนี้ ด้วยการให้และแบ่งปัน
  เพื่อส่งเสริมงานกิจเมตตาต่อผู้ยากไร้ในชุมชนแต่ละวัด
  ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  โดยร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนมหาพรตในเบอร์บัญชี
  ภายใต้โครงการรณรงค์มหาพรต ในนาม นายสุวัฒน์ เหลืองสอาด

  เลขที่บัญชี 982-2-96874-4  ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดย่านยาว

     *** เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงิน
          พร้อมระบุข้อมูลชื่อ ที่อยู่ มาที่ Fax (+66)76406476 
         
หรือ  E-mail :
projectsuratdiocese@gmail.com

 

          >> ดาวน์โหลดโปสเตอร์ <<

 

IMAGE พังงา : ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ประจำพื้นที่พังงา ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา... Read More...
IMAGE พังงา : มอบทุนการศึกษาให้เด็กชาวเมียนมาร์
3-5 มกราคม 2561 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนชาวเมียนมาร์ในระบบโรงเรียนไทย จำนวน 99 คน จาก 1 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา... Read More...
IMAGE ระนอง : ร่วมฉลองปีใหม่กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สาขาระนอง ร่วมจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์... Read More...
IMAGE ร่วมประชุมกับ Stella Maris (บ้านสุขสันต์)
2-5 มกราคม 2561 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ และคุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ ผู้จัดการโครงการ เยี่ยมเยียนศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris หรือบ้านสุขสันต์)... Read More...

DISAC Surat on facebook

visitors counter

1680088
today
yesterday
this week
this month
all
941
2053
941
63775
1680088

Your IP: 50.19.34.255
Server Time: 2018-02-26 06:25:02