Get Adobe Flash player

บ้านพรตะวัน

ขั้นตอนการสำรองห้องพัก (Reservation Process)

1. โทรศัพท์เพื่อเช็คห้องว่างที่ฝ่ายสำรองห้องพัก ที่เบอร์โทรศัพท์ : คุณพรรณิภา  09-5439-7880  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

2.  หลังจากได้รับการยืนยันจากฝ่ายสำรองห้องพักแล้ว กรุณาชำระเงินค่ามัดจำห้องพัก 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีของบ้านพรตะวัน  

     ภายใน 7 วันทำการ  ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า เลขที่บัญชี 435-036951-0 สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน)

3.  กรุณาส่งแฟ็กซ์หรืออีเมล์เอกสารการจองพร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงินมาที่ฝ่ายสำรองห้องพักล่วงหน้า  7  วัน หรือ 1  สัปดาห์

     หากไม่ชำระเงินค่ามัดจำ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ทางบ้านพรตะวันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เพื่อให้ที่กับคนที่ต้องการพัก)

4.  กรุณาถือใบจองนี้พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินมัดจำตัวจริงมาแสดงในวันเข้าพักด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ

5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเข้าพัก กรุณาแจ้งให้ฝ่ายสำรองห้องพักทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

6.  หากผู้ใช้บริการทำสิ่งของเครื่องใช้ชำรุด เสียหาย ขอเรียกเก็บค่าชดเชย หรือค่าซ่อมแซม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการท่านอื่นๆต่อไป

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองสถานที่และห้องพัก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.